Skinboosters By Sharon Stone

Hĺbková hydratácia a rozjasnenie pleti

You are beautiful and your skin should be a reflection of your natural inner beauty. Therefore the skin deserves hydration and nutrition to be able to show at its best: fresh, natural and radiant. Restylane® Skinboosters ™ improve the quality of the skin by increasing hydration levels deep in the skin, making the skin smoother, firmer and more elastic. You and your surrounding will notice it, your skin will feel fresh and alive. Now you can uncover the secrets of a long-term deep hydration of the skin.

MIRACLE SKIN Deep hydration

Preparations Restylane Skinboosters bring a whole new approach to nutrition of the skin. They are designed specifically to ensure its deep hydration. Thus, it means that the increase in the level of hydration within the skin is reflected in a long-lasting wetting and the positive changes at the surface.The treatment comprises of administering moisturizing microinjections with soft, gel-like substance called hyaluronic acid (HA) into the skin, in order to increase its strength, elasticity and radiance.HA Hyaluronic acid occurs naturally in the body, which keeps the moisture in the skin. With age, the quality of our HA progressively gets worse. Now you have the opportunity to restore and maintain the natural moisture level of your skin thanks to stabilized HA preparations Restylane Skinboosters, which keep the effect for several months.

Give your skin a beautifully natural brightness.

How to Brighten

Preparations Restylane Skinboosters allow a gradual change in the quality and elasticity of the skin. They add a natural, but visibly lively look that everyone will envy you.Restylane Skinboosters can be universally used for treatments that are appropriate:

for men and women with any type of skin.

for people with younger and more mature skin

on the face, neck, hands and chest.

for those who want to improve the structure of the skin, for example skin with acne scars or photodamage.

 

Long-lasting Deep hydration of skin from the inside

How do Restylane SKINBOOSTERS preparations ensure a thorough hydration?

Like the flower draws water by its roots, preparations Restylane Skinboosters hydrate deep layers of the skin for the effect to be shown on the surface, where it can not go unnoticed.

Simple Steps to a wonderful skin

Treatments with Restylane Skinboosters comprise of administering number of very thin injections into the selected areas of the skin in order to gradually improve its quality and indulge its healthy glow. The results can be seen after a single treatment but to achieve optimal results, however, we recommend that you complete initial "start-up" cycle, which usually consists of three sessions at intervals of 2-4 weeks.                                                                                                                                                      

Your body will gradually over a few months dissolve the Hyaluronic acid which is a part of Restylane Skinboosters. To maintain the beautiful skin, it is advised to undergo regular maintenance treatments every six months.

Your appearance - YOUR CHOICE

Restylane Skinboosters preparations exist in several different types to fit your individual needs and skin type the best way.

Restylane Skinboosters may be used as a separate treatment, but also in a combination with other desired aesthetic treatments such as fillers. Talk to your doctor, who will recommend the most suitable product and treatment schedule to achieve the desired result.

Some more information about what to expect to hydrate and achieve the gorgeous skin. For more details or advice related specifically to you, consult your doctor.

BEFORE THE TREATMENT

Inform your doctor:

about the medicine you are taking at the moment (such as aspirin or anticoagulants)

of immune disorders

about allergies,

the previous aesthetic treatments,

a pregnancy or breast-feeding.

DURING THE TREATMENT

At each visit, your doctor will administer a couple of tiny, thin injections of small volumes into the mid to deep dermis (substrate) of the skin.During this performance you may feel some discomfort. To make the treatment more comfortable, the solution can contain mild anesthetic, or your doctor may apply a local anesthetic prior to the treatment.Each treatment session lasts between 15-20 minutes.

AFTER THE TREATMENT

You can get a mild redness or minor bruising around the treated area, which should disappear after a few days, in some cases; however, bruises persist up to 2 weeks.Your doctor may advise you to use clean cooling pillows to help reduce the swelling.Immediately after the treatment, do not apply makeup on the skin. After about 24 hours of rest, you can use a light make-up to cover the possible redness or bruising.Avoid excessive exposure to the sun or extreme cold at least until the initial swelling/redness has disappeared.

TRY NATURAL MIRACLE for long-lasting Deep hydration of your SKIN already TODAY

Pre koho je ošetrenie vhodné?

Restylane Skinboosters možno všestranne využiť na ošetrenia, ktoré sú vhodné:

  • pre mužov a ženy s akýmkoľvek typom kože,
  • pre ľudí s mladšou aj zrelšou kožou,
  • na tvár, krk, ruky a dekolt,
  • pre tých, ktorí si chcú zlepšiť štruktúru kože, napr. kožu s jazvami po akné alebo fotopoškodením.

Ako prípravky Restylane Skinboosteres zabezpečujú hĺbkovú hydratáciu?

Tak ako kvet čerpá vodu svojimi koreňmi, prípravky Restylane Skinboosters hydratujú hlboké vrstvy kože, aby sa účinok prejavil na povrchu, kde si ho každý všimne.

Ako prebieha zákrok

Jednoduchými krokmi k nádhernej pleti

Ošetrenia s Restylane Skinboosters spočívajú v podaní viacerých veľmi tenkých injekcií do vybranej oblasti kože s cieľom postupne zlepšiť jej kvalitu a dopriať jej zdravý jas. Výsledky môžu byť viditeľné už po jedinom ošetrení, na dosiahnutie optimálnych výsledkov vám však odporúčame absolvovať počiatočný „štartovací“ cyklus, ktorý sa obvykle skladá z troch sedení s odstupom 2 až 4 týždňov.

Kyselinu hyalurónovú z Restylane Skinboosters vaše telo postupne v priebehu niekoľkých mesiacov rozloží.

Na udržanie nádhernej kože sa odporúča absolvovať pravidelné udržiavacie ošetrenia približne každých šesť mesiacov.

Typy Restylane

Prípravky Restylane Skinboosters existujú v rôznych typoch, aby čo najlepšie zodpovedali individuálnym potrebám a typu kože.

Restylane Skinboosters sa môžu používať ako samostatné ošetrenie,ale aj v kombinácii s inými požadovanými estetickými procedúrami, napríklad výplňami. Porozprávajte sa so svojím lekárom, ktorý vám odporučí najvhodnejší prípravok a harmonogram ošetrení na dosiahnutie želaného výsledku.

Ešte niekoľko informácií o tom, čo vás čaká na ceste k hydratovanej, nádhernej koži. Na podrobnosti alebo rady, ktoré sa týkajú vás konkrétne, sa opýtajte svojho lekára.

Pred ošetrením

  • Informujte svojho lekára:
  • o liekoch, ktoré teraz užívate (napríklad aspirín alebo antikoagulanciá),
  • o poruchách imunity,
  • o alergiách,
  • o predchádzajúcich estetických ošetreniach,
  • o tehotenstve alebo dojčení.

Počas ošetrenia

Pri každej návšteve vám lekár podá sériu malinkých, tenkých injekcií s malým objemom do strednej až hlbokej dermis (podkladovej vrstvy) kože.

Pri tomto výkone môžete pociťovať určité nepohodlie. Aby bolo ošetrenie pohodlnejšie, môže injekčný roztok obsahovať mierne anestetikum, alebo vám lekár môže pred ošetrením podať lokálne anestetikum.

Každé sedenie s ošetrením trvá obvykle 15 – 20 minút.

Po ošetrení

Okolo ošetrenej oblasti sa môže následne objaviť mierne sčervenanie alebo drobné modriny, ktoré by mali po niekoľkých dňoch vymiznúť, v niektorých prípadoch však môžu modriny pretrvávať až 2 týždne.

Lekár vám môže odporučiť použitie čistej chladivej podušky, ktorá pomáha zmierniť opuch.

Bezprostredne po ošetrení nenanášajte na kožu mejkap. Po asi 24-hodinovom odpočinku môžete podľa potreby použiť ľahký mejkap na prekrytie prípadného sčervenania či modrín.

Vyhýbajte sa nadmernému pobytu na slnku alebo extrémnemu chladu aspoň dovtedy, kým nevymizne počiatočný opuch/sčervenanie.

Skinboosters By Sharon Stone

VIAC FOTO
K tomuto produktu nemáme zatiaľ žiadne hodnotenia.

Prices

Price for one Skinboosters treatment 350.- €
Price for a package of three Skin boosters treatment 850.- € Valid for three months

Dá sa to aj na splátky!

Mali by ste záujem o zákrok, no nemôžete si dovoliť zaplatiť ho naraz? Envy klinika v spolupráci s HOME Credit Vám poskytne úver na naše služby už od 100 Eur až do výšky 3000 eur s dobou splácania až 20 mesiacov! Všetky náležitosti k úveru vybavíte priamo u nás na recepcii za pár minút.

FAQs

Vaša otázka
Máte otázky,
chcete sa poradiť?
CHCEM SA OPÝTAŤ
Ide to aj
na splátky!
ZÁKROK NA SPLÁTKY

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.