1992 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo – ukončenie štúdia s vyznamenaním.

1997 atestácia I.stupňa v odbore všeobecná chirurgia na katedre všeobecnej chirurgie IVZ Bratislava.

2003 atestácia v nadstavbovom odbore plastická chirurgia na subkatedre plastickej chirurgie SZU Bratislava.

2010 získanie vedecko-akademickej hodnosti PhD. v odbore chirurgia – plastická chirurgia na LFUK Bratislava.

2011 člen odborovej komisie doktorandského štúdia LFUK Univerzity Komenského Bratislava v študijnom odbore chirurgia.

Oponent atestačných prác pre kandidátov na získanie špecializácie v odbore plastická chirurgia na Klinike plastickej chirurgie LFUK UN Bratislava – Ružinov.

Externý učiteľ Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore plastická chirurgia.

Člen Spoločnosti plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie a sekcie chirurgie ruky pri Slovenskej lekárskej spoločnosti.