Nose corrections

The balance of facial features is the key to an attractive appearance. The nose significantly influences the appearance of people and that’s why even small deviations in the shape, angle, and tip of the nose can play a key role and disrupt the symmetry of the face.

Surgery of the nose (rhinoplasty) resolves these problems and is one of the most common aesthetic surgery procedures. Correction of the nose is not only the aesthetic procedure, but often also improves one of the functions of this organ – breathing. The aesthetic, as well as functional significance of the procedure greatly improves the mental state of the patient, relieves his/her of his/her complexes and contributes to his/her physical and mental harmony.

The nose can also change its shape due to an injury. We can also correct post-traumatic deformities, always with an effort to assess the deviations in detail and to suggest the most appropriate solution to achieve maximum results.

 

Preparing for surgery

The surgery is preceded by consultation with the surgeon. In scheduling the surgery, the nose must be examined in detail, where the surgeon will assess the shape and any deformations of the nose, breathing, the tissue type, the nasal skeleton, the skin characteristics, etc. The surgeon will provide the client with information about the surgery and its schedule.

 

Course of surgery

For simple rhinoplasty where the soft parts are corrected the surgery is performed under local anaesthesia. For more complex surgeries, general anaesthesia is preferred.

The surgery takes 60-90 minutes, depending on the extent of the procedure. After disinfecting and draping the surgical site, the surgery is performed during which the nose is reduced or enlarged, the hump is removed, the shape of the nasal tip or bridge is changed, the diameter and angle between the nose and the upper lip is reduced. This procedure may be combined with the surgery of the nasal septum. This everything is done on the basis of pre-operative consultation of the surgeon and the client.

Uncomplicated, simple rhinoplasty is an outpatient procedure, i.e., client will leave the clinic shortly after the surgery into home treatment, accompanied by another person. After more extensive surgery, hospitalization for at least one night is advisable and the client will leave the clinic the next day after the surgery.

During hospitalization, the client will be administered infusion and analgesic therapy and qualified staff will monitor all physiological functions. On the next day the dressing will be changed. The client will then be discharged into home treatment, accompanied by another person.

 

Post-surgery care and convalescence

After the surgery, temporary swelling, haematoma around the eyes and the nose, light nose bleeding immediately after surgery, and a feeling of nasal congestion may be observed. After the surgery it is necessary to splint the nose.

Post-operative check-ups are always performed after agreement with the surgeon. In urgent cases, the check-up may be performed immediately. The first check-up will be performed 7 days after the surgery at the latest, when stitches will be removed. The definitive result of the surgery can only be assessed a half year later, when the formation of soft tissues of the corrected nose is completed.

The client can return to work 2 weeks after the surgery. During these 2 weeks, we recommend that the client not go to work. Strenuous activities may be carried out 2-3 weeks after the surgery. The client should avoid any activity that could damage the nose for at least 8 weeks. We do not recommend exposure of the operated area to the sunlight for at least 2 months after the surgery, and even after that time it is advisable to use UVA and UVB protection creams.

Predoperačná príprava

Operácii predchádza konzultácia s lekárom. Pri plánovaní zákroku musí byť nos vyšetrený detailne, pričom lekár zhodnotí tvar či prípadné deformácie nosa, dýchanie, typ tkaniva, kostru nosa, charakter kože a podobne. Lekár vysvetlí klientovi/tke problematiku operácie a jej plán.

Priebeh operácie

Pri jednoduchých rhinoplastikách, pri ktoých sa upravujú mäkké časti, sa zákrok vykonáva prevažne v lokálnej anestézii. Pri zložitejších zákrokoch sa preferuje celková anestézia klienta/tky.

Operácia trvá 60 – 180 minút, podľa náročnosti výkonu. Po dezinfekcii a zarúškovaní operačného poľa sa uskutočňuje samotný výkon, pri ktorom sa nos zmenšuje, alebo zväčšuje, odstráni sa hrboľ, zmení sa tvar špičky alebo chrbta nosa, zúži sa priemer a uhol medzi nosom a hornou perou. Tento výkon sa môže kombinovať s operáciou nosovej priehradky. Všetko sa robí na základe predoperačnej konzultácie lekára a klienta/ky.

Na našej klinike vykonávme  septorhinoplastiky otvorenou i zatvorenou technikou s využitím miniinvazívneho prístupu a mikroosteotómií, čím sa dosahuje minimálny  pooperačný opuch, zanedbateľné, resp. žiadne krvné podliatiny a teda rýchlejšie hojenie.

Nekomplikovaná jednoduchá rhinoplastika mäkkých častí nosa je ambulantný zákrok, čiže klient/ka odchádza po krátkom čase od operácie v doprovode do domáceho liečenia. Po rozsiahlejších zákrokoch je vhodná hospitalizácia aspoň na jednu noc a klient/ka odchádza domov na ďalší deň od operácie.

Počas hospitalizácie sa klientovi/tke podáva infúzna, analgetická liečba a odborný personál sleduje všetky fyziologické funkcie. Na druhý deň sa vykonáva preväz rany. Klient/ka je následne v doprovode prepustená do domáceho liečenia.

Pooperačná starostlivosť a rekonvalescencia

V  nosovej dutine je 24 hodín po operácií ponechaná  tamponáda. Po jej odstránení je dýchanie cez nos čiastočne uvoľnené. Nosová priehradka je fixovaná v správnej polohe pomocou septálnych dlážok, ktoré sú odstránené 7.-10. pooperačný deň. Po operácii je nutné nos dláhovať aj vonkajšou dlahou.

Po operácii je možné pozorovať dočasný opuch, hematómy okolo očí a nosa alebo bezprostredne po zákroku sa môže vyskytnúť aj drobné krvácanie z nosa.

Pri  užívaní liekov proti bolesti a opuchu,  pravidelnom lokálnom preplachovaní  a zabezpečení priechodnosti nosa  je hojenie veľmi rýchle.

Pooperačné kontroly sú vykonávané vždy po dohovore s operatérom. V súrnych prípadoch je možné kontrolu vykonať ihneď. Definitívny výsledok zákroku môžeme posúdiť až po pol roku, kedy sa ukončí formovanie mäkkých tkanív operovaného nosa.

Klient/ka sa môže vrátiť do práce po 2 týždňoch. Počas týchto 2 týždnov odporúčame PN-ku. Namáhavejšie aktivity sa môžu vykonávať po 2 až 3 týždňoch. Klient/ka by sa mal/a vyhýbať akejkoľvek aktivite, ktorá by mohla poškodiť nos najmenej počas 8 týždňov. Neodporúča sa opaľovanie operovanej oblasti minimálne 2 mesiace po operácii a aj po uplynutí tohto času je vhodné použiť krémy s ochranným filtrom proti UVA a UVB slnečnému žiareniu. 

Našími zásadami je to, že nos musí byť po operácií funkčný, teda musí dobre dýchať a súčasne musí byť súmerný, pekný, teda má dobre vyzerať! Dôležitým pravidlom je to, že nos po operácií musí vyzerať prirodzene, teda nesmie vyzerať ako nos umelý, operáciou poznačený!

Before & After

VIAC FOTO
K tomuto produktu nemáme zatiaľ žiadne hodnotenia.

Dá sa to aj na splátky!

Mali by ste záujem o zákrok, no nemôžete si dovoliť zaplatiť ho naraz? Envy klinika v spolupráci s HOME Credit Vám poskytne úver na naše služby už od 100 Eur až do výšky 3000 eur s dobou splácania až 20 mesiacov! Všetky náležitosti k úveru vybavíte priamo u nás na recepcii za pár minút.

FAQs

Vaša otázka
Máte otázky,
chcete sa poradiť?
CHCEM SA OPÝTAŤ
Ide to aj
na splátky!
ZÁKROK NA SPLÁTKY

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.