MUDr. Annamária Gurčíková ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach v roku 2019. Po ukončení univerzity nastúpila na oddelenie dermatovenerológie, FNsP J.A Reimana Prešov, kde toho času pôsobí.

Počas štúdia sa zúčastnila certifikovanej zahraničnej stáže na dermatovenerologickom oddelení Policlinico di Milano v Miláne.
Je členkou European Academy of Dermatology and Venereology a Českej akadémie dermatovenerológie.
 
Pravidelne sa zúčastňuje odborných podujatí a workshopov na Slovensku i v zahraničí. 

Certifikáty

Certifikát U225
Vyberte si prosím mesto
Vašej pobočky Envy