Breast reduction

REDUCTION MAMMAPLASTY

Reduction mammaplasty Breast reduction is performed on overly large breasts when excessive weight and size of the breasts brings physical and mental problems to the client.

During the procedure excess tissue of the breasts - fat, glandular tissue and skin – is removed. Also the remaining breast tissue is modelled into the desired shape. It is an invasive procedure performed under general anaesthesia. A priority of the ENVY Clinic is an individual approach to the client’s requirements for the appearance of her breasts.

Who is suitable for this surgery?

• Too large breasts in proportion with the client’s body

• A feeling of heavy breasts, with nipples that point downward

• Neck pain, back and shoulder aches due to excessive breast weight

Preparing for surgery

The surgery is preceded by detailed consultation with the plastic surgeon. Consultation is an important part of the whole process. At the outset, the client will tell the doctor of her idea of ​​the final appearance and size of her breasts. The doctor will thoroughly examine the client, will identify the possibilities of correction and will assess whether the client’s expectations are real.

Before the surgery performed under general anaesthesia it is necessary to undergo additional examinations. Internal pre-surgery examination is necessary, whose conclusions will indicate whether the client can undergo the surgery or not. The internal examination will include blood taking for haematological and biochemical examination of the internal environment. The breast USG will also be necessary. In case of menstrual cycle disorders, also gynaecological examination will be necessary. Pre-surgery examinations can also be made at the internal department of our clinic.

Before the surgery the client must not eat and drink for at least 6 hours. She must not smoke for at least 14 days before the surgery. Before the surgery it is advisable to stop taking hormonal contraceptives for at least 1-3 months. A half or one year should elapse since last breastfeeding.

Course of surgery

The client will come to the ENVY Clinic on the day of surgery, about one hour before the scheduled surgery. The client will change her clothes and will be administered premedication.

Then the surgeon will mark on the breast skin with a felt pen the place to which the nipple/areola will be moved. Pre-surgery photos will also be taken. After disinfecting and draping the surgical site, the surgery is performed. Finally, a temporary tube may be inserted in the wound to drain excess fluid from the surgical site. The wounds will be covered with a sterile dressing and the client will be given a fixation bra or a compression bandage.

Post-surgery care and convalescence

After the surgery, the client will stay at the inpatient department of the clinicfor one night. The client will be administered infusion and analgesic therapy. Qualified staff will monitor all physiological functions. On the second day after the surgery the dressings will be changed and the temporary drain tubes will be removed. The client will then be discharged into home treatment, accompanied by another person. In the post-surgery period the client can wash the breasts in the shower 48 hours after the surgery; however, wetting the wound too much should be avoided.

Post-surgery check-ups are always carried out after agreement with the surgeon. In urgent cases, the check-up may be carried out immediately. The first check-up is carried out within 14 days after the surgery, when the stitches will be removed. During these 14 days, we recommend that the client not go to work. Strenuous activities may be carried out 6-8 weeks after the surgery. During the first 8 weeks the client should wear a post-surgery bra during the day and overnight.

Complications

A normal accompanying phenomenon is post-surgery swelling. The signs of oedema may be visible even a month after surgery. Other complications include bleeding, pain, keloid scar, and increased sensitivity of the scar area. In some cases asymmetrical placement or change in pigmentation of areolas and nipples may occur. A standard phenomenon occurring during breast reduction is damaged milk ducts.

 

Komu je zákrok určený?

• neproporcionálne veľké prsníky v porovnaní so zvyškom tela
• pocit ťažkých prsníkov s bradavkami smerujúcimi nadol
• bolesti krku, chrbta, ramien, ktoré sú zapríčinené nadmernou váhou prsníkov

Predoperačná príprava

Operačnému výkonu predchádza podrobná osobná konzultácia s odborným plastickým chirurgom. Konzultácia je dôležitou súčasťou celého procesu. Klientka opíše svoje predstavy o konečnom výzore poprsia a lekár po dôkladnej prehliadke zistí možnosti úpravy a zhodnotí, či sú očakávania klientky realistické alebo nie.

Pred operáciou vykonávanou v celkovej anestézii sú nevyhnutné doplňujúce vyšetrenia. Potrebné je interné predoperačné vyšetrenie, ktorého záver povie či môže, alebo nemôže byť klientka operovaná. K internému vyšetreniu sú nevyhnutné odbery krvi na hematologické vyšetrenie a biochemické vyšetrenie vnútorného prostredia. Je potrebné mať urobené USG prsníkov. Pri poruchách cyklu je potrebné vykonať aj gynekologické vyšetrenie. Predoperačné vyšetrenia klientke vieme ponúknuť aj my, prostredníctvom nášho internistu.

Pred samotným operačným zákrokom je nutné aspoň 6 hodín nejesť a nepiť. Zákaz fajčenia platí minimálne 14 dní pred zákrokom. Pred zákrokom je vhodné aspoň na 1 - 3 mesiace vynechať hormonálnu antikoncepciu. Od posledného kojenia by mala uplynúť pol až 1 ročná pauza.

Operačný priebeh

Klientka prichádza do kliniky ENVY v deň operácie, asi 1 hodinu pred plánovaným zákrokom. Po prezlečení sa, sú klientke podané lieky za účelom premedikácie. Operatér následne na koži klientky fixkou vyznačí miesto posunutia bradavkovo-dvorcového komplexu. Zároveň sa zhotovuje predoperačná fotodokumentácia. Po dezinfekcii a zarúškovaní operačného poľa sa uskutočňuje samotný výkon. Na záver operácie sa operačná rana v prípade potreby drénuje. Rany sú zakryté sterilným krytím a klientke sa oblečie fixačná podprsenka, prípade elastická bandáž.

Pooperačná starostlivosť a rekonvalescencia

Po skončení operácie zostáva klientka počas jednej noci na lôžkovej časti kliniky. Klientke sa podáva infúzna a analgetická liečba a odborný personál sleduje všetky fyziologické funkcie. Na druhý deň sa po operácii vykonáva preväz rany a odstraňujú sa drény. Klientka je následne v doprovode prepustená do domáceho ošetrenia. V pooperačnom období - po 48 hodinách je umožnené klientke prsia sprchovať, ranu však netreba rozmáčať.

Pooperačné kontroly sú vykonávané vždy po dohovore s operatérom. V súrnych prípadoch je možné kontrolu vykonať ihneď. Prvá kontrola sa vykonáva najneskôr po 14-tich dňoch od operácie, kedy dochádza k odstráneniu stehov. Počas týchto 14 - dní odporúčame práceneschopnosť klientky. Namáhavejšie aktivity je možné vykonávať až po 6 - 8 týždňoch. Počas obdobia 8 týždňov je nutné po celý čas nosiť fixačnú podprsenku.

 

Možné komplikácie

Bežným sprievodným javom je pooperačný opuch. Známky opuchu môžu byť viditeľné i mesiac po operácii. Inými komplikáciami sú krvácanie, bolestivosť, keloidná jazva a zvýšená citlivosť v oblasti jazvy. Niekedy môže vzniknúť asymetria alebo zmena pigmentácie bradavky a dvorca. Pri zmenšení prsníkov je štandardným javom porušenie mliekovodov.

Before & After

K tomuto produktu nemáme zatiaľ žiadne hodnotenia.

Prices

breast reductionfrom 1,000 € to 1,600.- € (depending on the extent of the surgery)
(price without anaesthesia)
general anaesthesia and pre-anaesthesia examination

Dá sa to aj na splátky!

Mali by ste záujem o zákrok, no nemôžete si dovoliť zaplatiť ho naraz? Envy klinika v spolupráci s HOME Credit Vám poskytne úver na naše služby už od 100 Eur až do výšky 3000 eur s dobou splácania až 20 mesiacov! Všetky náležitosti k úveru vybavíte priamo u nás na recepcii za pár minút.

FAQs

Vaša otázka
Máte otázky,
chcete sa poradiť?
CHCEM SA OPÝTAŤ
Ide to aj
na splátky!
ZÁKROK NA SPLÁTKY

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.