Lip Enlargemnet, Correction around the Lips

Beautiful lips at any age - increase of the volume of the lips and elimination of wrinkles around the lips

Full, symmetrical lips are able to do wonders of the overall look of the face and increase your attractiveness. Hyaluronic acid is in our clinic applied either to increase the volume of the lip - for the clients who are not satisfied with the size and shape of the lips, or to remove the wrinkles around the lips - usually of the elderly clients. As a filling material, we use hyaluronic acid specifically made for the area of lips, which in contrast to other acids minimizes swelling and nodules. Lips will be soft, gentle and natural.

A method of applying a filling material

In case of lip enlargement, the lips are filled with hyaluronic acid, which changes their shape and volume. In case of the removal of wrinkles around the lips area, lip contours are being drawn, which achieves a reduction of wrinkles and at the same time it highlightes contours of the lips.

For enlargement and correction around the lips we use absorbable material - hyaluronic acid. Other materials, such as collagen have many undesirable effects - deformation of the lips, allergies, granuloma formation - knots, and the removal requires operative treatment. The application of hyaluronic acid is absolutely safe, because the hyaluronic acid can be found in our skin naturally.

Material EMERVEL LIPS - NEW: Lip Volumizing - The latest correction method of lips, resulting in a natural appearance. It settles asymmetry, increases volume and perfectly shapes up the lips. Lips at the same time retain their softness.

The course of the treatment

The procedure itself is preceded by a free consultation during which we agree with the client on the requirements for the final effect of lips. Surgery is usually divided into two applications. During the first application, one half or 2/3 of the ampoule is applied. The second application is done usually after two weeks, when the rest of the material is applied. With some permanent clients, the material is usually applied in one appointment only- clients already know what effect they expect and want. Duration of the surgery itself is 5-7 minutes.

Immediately after the procedure the lip swelling is minimal. The client can continue at normal daily activities. Gloss or lipstick can be applied immediately. Increased swelling of the lips can be expected especially in the morning during the first few days after the surgery - but it is not any extreme swelling that would make them stop their standard daily activities. Morning swelling fades away within a few hours. Complete disappearance of swelling and "settlement" of the material can be expected in about two weeks.

The official length of the effect of the lip enlargement by a filling material is 12 months. From our experience we know, however, that the effect can be prolonged for several more months and, in some cases, for two years.

Minimal pain surgery

The pain during the treatment is minimal. EMERVEL materials include a local anesthetic that numbs the treated part of the lip for several minutes, right after the application of the injection. In case of particularly sensitive clients, lip cream may be applied instead, which contains a local anesthetic – which will make the lip numb.

Contraindications

Acute viral or bacterial infections - herpes or any other infection occurring directly on the lip. In these cases it is necessary to postpone the surgery for a few days.

ENVY recommends

If you spend every day standing by the mirror and dreaming of beautiful lips, you do not have to worry about this procedure at all. At our clinic, we prefer a natural look – the result will certainly not be the bloated sausage lips (as in cases of our unnamed "celebrities"), but full lips with absolutely natural look.

Spôsob aplikácie a výplňový materiál

V prípade zväčšenia objemu pier, sa pery jednoducho vyplnia kyselinou hyalurónovou, čím zmenia svoj objem a tvar. V prípade odstránenia vrások z okolia pier sa vykresľujú kontúry pier, čím sa docieli vyrovnanie vrások a zároveň dôjde k zvýrazneniu okrajov pier.

Na zväčšovanie a korekciu okolia pier sa na našej klinike používa vstrebateľný materiál - kyselina hyalurónová. Iné druhy materiálov, akým je napríklad kolagén, majú množstvo nežiaducich efektov - deformácia pery, alergie, vytváranie granulómov – uzlíkov, ktorých odstránenie si vyžaduje operačné riešenie. Aplikácia kyseliny hyalurónovej je absolútne bezpečná, pretože kyselina hyalurónová sa v našej koži nachádza prirodzene.

Materiál RESTYLANE KYSSE - NOVINKA: Volumizácia pier - Najnovšia metóda korekcie pier, ktorej výsledkom je prirodzený vzhľad pier. Vyrovná asymetrie, zväčší objem a dokonale vytvaruje pery. Pery si zároveň zachovávajú svoju mäkkosť.

Priebeh zákroku

Samotnému zákroku predchádza konzultácia, pri ktorej sa s klientkou dohodneme na požiadavkách pre výsledný efekt pery. Zákrok zvyčajne delíme na dve aplikácie. Pri prvej aplikácii aplikujeme polovicu alebo až 2/3 ampulky. Druhá aplikácia sa uskutočňuje väčšinou po dvoch týždňoch, keď sa dopichuje zvyšok materiálu. U niektorých stálych klientok sa materiál zvyčajne aplikuje počas jedného sedenia- klientky už vedia aký efekt očakávajú a chcú. Dĺžka trvania samotného zákroku je 5 - 7 minút.

Tesne po zákroku je pera opuchnutá minimálne. Klientka môže pokračovať v bežnej dennej činnosti. Na pery si je možné ihneď naniesť aj rúž. Zvýšený opuch pery je ale možné očakávať hlavne ráno niekoľko prvých dní po zákroku - nie je to však žiadny extrém, ktorý by znemožňoval vykonávanie štandardných denných činností. Ranný opuch však v priebehu pár hodín ustupuje. Úplne vymiznutie opuchu a „usadenie“ materiálu je možné očakávať cca do 2 týždňov.

Oficiálne uvádzaná dĺžka efektu zväčšenia pier výplňovým materiálom je 12 mesiacov. Z našich skúsenosti, však vieme, že efekt sa predlžuje aj o niekoľko mesiacov, v niektorých prípadoch aj na dva roky.

Minimálna bolestivosť zákroku

Bolesť zákroku je minimálna. Materiály RESTYLANE obsahujú lokálne anestetikum, ktoré okamžite po vpichu znecitliví ošetrovanú časť pery na niekoľko minút. V prípade zvlášť citlivých klientok je možné aplikovať na peru krém s obsahom lokálneho anestetika - pera znecitlivie a stŕpne.

Kontraindikácie

Akútna vírusová či bakteriálna infekcia - herpes, alebo iná infekcia vyskytujúca sa priamo na pere. V týchto prípadoch je nutné zákrok odložiť o niekoľko dní.

ENVY odporúča

Pokiaľ sa každý deň obzeráte v zrkadle a túžite po krásnych perách, nemusíte sa tohto zákroku vôbec obávať. Na našej klinike uprednostňujeme prirodzený vzhľad - výsledkom určite nebudú nafúknuté klobásovité pery (ako u niektorých našich nemenovaných "celebrít"), ale plné pery absolútne prirodzeného vzhľadu.

Volumizácia pier, korekcia okolia pier.

VIAC FOTO

Before & After

VIAC FOTO

Special offer

K tomuto produktu nemáme zatiaľ žiadne hodnotenia.

Prices

0.5 ml 130, - €
1 ml 250, - €
Forming and 1 ml Volumizing 280, - €
Forming and 0.5 ml Volumizing 150, - €

Dá sa to aj na splátky!

Mali by ste záujem o zákrok, no nemôžete si dovoliť zaplatiť ho naraz? Envy klinika v spolupráci s HOME Credit Vám poskytne úver na naše služby už od 100 Eur až do výšky 3000 eur s dobou splácania až 20 mesiacov! Všetky náležitosti k úveru vybavíte priamo u nás na recepcii za pár minút.

FAQs

Vaša otázka

Related articles

Máte otázky,
chcete sa poradiť?
CHCEM SA OPÝTAŤ
Ide to aj
na splátky!
ZÁKROK NA SPLÁTKY

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.