Breast augmentatiom with own fat

AUTOAUGMENTATION

Auto augmentation Beautiful breasts are beautiful breasts. Breast enlargement is currently one of most sought plastic surgeries. Breast enlargement with silicone implants has become a relatively common procedure.

Our clinic offers you also another, less common and non-invasive method of breast enlargement – with your own fat. Using this new method, the breasts can be increased by one size. But the result is worth it – absolutely natural and soft breasts. Another advantage is that in a single procedure you can get rid of your fat on the places where you do not want it to have. The procedure is performed under local anaesthesia, with no visible scars.

Who is suitable for this surgery?

- Clients who want larger breasts but refuse silicone implants

- Clients who prefer natural breast augmentation

- Clients who already have silicone implants, but noticed their breasts sagging

- Clients with breast asymmetry

Lifting breasts with silicone implants

The procedure is also suitable for clients who have silicone implants and have noticed their breasts sagging. By applying the client’s own fat into the upper part of the breasts the breasts will be lifted and furthermore they will get more volume and a natural look. If your breasts with implants are “too far” apart, by applying your own fat into specific areas their shape and appearance can also be improved.

Course of surgery

Auto augmentation is an outpatient procedure. A pre-condition for successful breast enlargement with own fat is to have a sufficient amount of fat for removal, a sufficiently elastic skin and firm pectoral muscles. The procedure is painless thanks to a combination of local anaesthesia and analgosedation. The first step is liposuction in which a sufficient amount of fat tissue is removed. The second step is the processing of fat and its subsequent application. Fat is applied in several points with a fine cannula into desired areas. The cannula marks will disappear within a few weeks. The same also applies to the fat removal points.

The result is visible immediately after the procedure. The final effect will come three months later, when the fat in the breasts will stabilize. A part of fat will be absorbed by the body, but our perfect instrumentation that allows the processing and purification of the fat minimizes this amount.

More stable result

The main objective of the fat transfer is to avoid its total absorption and to maintain the desired effect. In every transfer of fat cells, also stem cells contained in the fat are transferred. Well processed and applied fat gets into a direct contact with the surrounding tissue and the blood vessels that are growing into fat cells and also nourish them.

This surgery is becoming increasingly popular, also thanks to the result that is more stable than in the past. This is thanks to a progress in the form of improved technologies, the fat application method, as well as the procedures for removal and processing of fat (purification, stabilizing).

To remove the fat the American revolutionary device Vaser 2.0 (VASERLipo technology) is used and to process the fat the Puregraft method is used - the fat containing stem cells is cleaned of admixtures of blood and oil. Studies have been conducted to compare methods of processing fat before auto-application. With the Puregraft method, the desired effect accounted for 41.2%, while with centrifugation it was only 31.8%. Thus the resulting effect is stronger and more stable because the body absorbs only a minimal amount of fat applied.

Convalescence

In general, the procedure is very gentle, with a minimal burden for the human body. Convalescence is almost painless and no scars are visible on the body. The procedure takes a few hours and the client goes home after the procedure.

It is very important to wear elastic post-surgery underwear for two-four weeks. Of course, the client should rest in the period after the procedure. If it is necessary to replenish the fat, the procedure can be repeated six months later.

http://eva.cas.sk/clanok/8867/plny-vystrih-mozete-mat-aj-bez-implantatov-pytate-sa-ako-tieto-triky-vyuzivaju-topmodelky

 

Komu je zákrok určený?

- pre klientky, ktoré si chcú zväčšiť prsia avšak odmietajú silikónové implantáty
- pre klientky, ktoré preferujú prirodzené zväčšenie prsníkov
- pre klientky, ktoré už majú silikónové implantáty, avšak zaznamenali pokles prsníkov
- pre klientky, ktoré majú asymetriu prsníkov

Pozdvihnutie pŕs so silikónovými implantátmi

Zákrok je vhodný aj pre klientky, ktoré majú silikónové implantáty a pozorujú určitý pokles prsníkov. Aplikáciou vlastného tuku do hornej časti prsníkov sa prsia vyzdvihnú a navyše získajú väčší objem a prirodzenejší vzhľad. V prípade, ak sú Vaše prsníky s implantátmi od seba "ďaleko", aplikáciou vlastného tuku do konkrétnych oblastí je možné ich tvar a vzhľad takisto vylepšiť. 

Priebeh zákroku

Autoaugmentácia je ambulantným zákrokom. Podmienkou úspešného zväčšenia prsníkov vlastným tukom je mať k odberu dostatočné množstvo tuku, dostatočne elastickú kožu a pevné prsné svaly. Zákrok je bezbolestný vďaka kombinácii lokálneho znecitlivenia a analgosedácie. Prvým krokom je liposukcia, pri ktorej sa odoberie dostatočné množstvo tukového tkaniva. Druhý krok predstavuje spracovanie tuku a jeho následná aplikácia. Tuk sa aplikuje v niekoľkých bodoch jemnou kanylkou do požadovaných oblastí. O niekoľko týždňov vpichy po kanyle vymiznú. Rovnako to je aj na miestach odoberania tuku.

Výsledok je viditeľný bezprostredne po zákroku. Konečný efekt sa dostaví po troch mesiacoch, kedy sa tuk v prsiach stabilizuje. Časť tuku telo vstrebe, avšak naše dokonalé prístrojové vybavenie, ktoré umožňuje spracovanie a čistenie tuku, toto množstvo minimalizuje.

Stabilnejší výsledok

Hlavným cieľom pri prenose tuku je, aby nedošlo k jeho celkovému vstrebaniu a aby sa požadovaný efekt udržal. Pri každom prenose tukových buniek sú prenášané aj významné kmeňové bunky, ktoré tuk obsahuje. Dobre spracovaný a aplikovaný tuk sa dostáva priamo do kontaktu s okolitým tkanivom a cievami, ktoré do tukových buniek prerastajú a zároveň ich vyživujú.

Zákrok sa stáva čoraz viac vyhľadávaným, aj vďaka výsledku, ktorý je v porovnaní s minulosťou stabilnejší. Môže za to pokrok v podobe vylepšených technológií, spôsobe aplikácie tuku, ako aj postupov pri odbere a spracovaní tuku (čistení, stabilizovaní).

Pri odbere tuku sa využíva revolučný americký prístroj Vaser 2.0 (technológia VASERLipo) a pri spracovaní tuku metóda Puregraft - kedy sa tuk obsahujúci kmeňové bunky čistí od prímesí krvi a oleja. Boli vykonané štúdie, ktoré porovnávali metódy spracovania tukov pred autoaplikáciou. Pri metóde Puregraft predstavoval žiadaný efekt 41,2%, centrifugáciou to bolo iba 31,8%. Výsledný efekt je tak výrazne väčší a stabilnejší, nakoľko telo vstrebe iba minimálne množstvo aplikovaného tuku. 

Rekonvalescencia

Zákrok je celkovo veľmi šetrný s minimálnou záťažou na ľudský organizmus. Rekonvalescencia je takmer nebolestivá a na tele nevznikajú žiadne jazvy. Zákrok trvá niekoľko hodín a  klientka odchádza po zákroku domov.

Najdôležitejšie je nutnosť nosiť dva až štyri týždne elastické pooperačné prádlo. Samozrejmosťou po zákroku je kľudový režim. Pokiaľ sa vyskytne potreba tuk doplniť, zákrok je možné zopakovať po šiestich mesiacoch.

http://eva.cas.sk/clanok/8867/plny-vystrih-mozete-mat-aj-bez-implantatov-pytate-sa-ako-tieto-triky-vyuzivaju-topmodelky

Before & After

VIAC FOTO
K tomuto produktu nemáme zatiaľ žiadne hodnotenia.

Prices

price of 400 ml fat suctioned out and subsequent auto augmentationfrom 2,900.- €
price of replenishment of volume, as necessaryfrom 800.- €
price of lifting breasts with silicone implantsfrom 1,300.- €
(depending on the extent of the surgery)
In case of transferring a smaller volume of fat, the price will be determined by the surgeon during the consultation.

Dá sa to aj na splátky!

Mali by ste záujem o zákrok, no nemôžete si dovoliť zaplatiť ho naraz? Envy klinika v spolupráci s HOME Credit Vám poskytne úver na naše služby už od 100 Eur až do výšky 3000 eur s dobou splácania až 20 mesiacov! Všetky náležitosti k úveru vybavíte priamo u nás na recepcii za pár minút.

FAQs

Vaša otázka
Máte otázky,
chcete sa poradiť?
CHCEM SA OPÝTAŤ
Ide to aj
na splátky!
ZÁKROK NA SPLÁTKY

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.