Breast augmentation

Augmentácia

No doubt, breasts have been the crown of beauty of the woman´s body since time immemorial. The size, shape and overall appearance of the breast are important aspects of woman’s self-confidence.

Breast augmentation is a surgical procedure aimed at achieving the desired size, volume and shape of the breasts. Breast augmentation can be performed at any age of adult women. This is an invasive procedure performed under general anaesthesia. Currently, it is a very common procedure that will improve the woman’s life in many ways.

Who is suitable for breast augmentation?

• Aesthetic and psychological reasons - low volume of breasts

• Reduction of breasts in conjunction with weight reduction

• Loss of breast volume following breastfeeding

• Breast asymmetry - different size and shape of breasts

Choosing the implant

When choosing the implant, it is necessary to take into account, in particular, its size, which must be proportional to the size of the mammary gland. During the surgery, the implant is inserted beneath the chest wall muscle or over the chest wall muscle - under the mammary gland. The implants can be round or anatomically shaped and can have a smooth or textured surface. The type and size of implants you choose are based primarily on your idea about the final shape of the breast.

Preparing for surgery

The surgery is preceded by detailed consultation with the plastic surgeon. Consultation is an important part of the whole process. At the outset, the client will tell the doctor of her idea of ​​the appearance and size of her breasts. The doctor will examine the client, will measure her and then will advise her in choosing the suitable implant and the post-surgery bra.

Before the surgery performed under general anaesthesia it is necessary to undergo additional examinations: internal pre-surgery examination, blood taking and breast USG. Pre-surgery examinations can be made at the internal department of our clinic.

Before the surgery you must not eat and drink for at least 6 hours. You must not smoke for at least 14 days before the surgery. Before the surgery you should not take hormonal contraception for at least 1-3 months. The patients should wait a half or one year from the last breastfeeding.

Course of surgery

The client will come to the ENVY Clinic on the day of surgery, about one hour before the scheduled surgery. The client will change her clothes and her doctor will make pre-surgery measurements.

The surgery is performed under general anaesthesia and takes 60-90 minutes. After disinfecting and draping the surgical site, the surgery is performed. The incision is either axillary – in the armpit, sub-mammary - in the crease below the breast, or periareolar - around the areola. Subsequently, the surgeon will prepare a hole from a short incision for inserting the breast implant. After inserting the implant, the wounds are stitched in anatomical layers. The length of the scar is usually 4-5 cm. Finally, a temporary tube may be inserted in the wound to drain excess fluid from the surgical site. The wounds will be covered with a sterile dressing and the client will be given a fixation bra or a compression bandage.

Post-surgery care

After the surgery, the client will stay at the inpatient department of the clinicfor one night. The client will be administered infusion and analgesic therapy and qualified staff will monitor all physiological functions. On the second day after the surgery the dressings will be changed and the temporary drain tubes will be removed. The client will then be discharged into home treatment, accompanied by another person.

Post-surgery check-ups are always carried out after agreement with the surgeon. In urgent cases, the check-up may be carried out immediately. The first check-up is carried out within 14 days after the surgery, when the stitches will be removed. During these 14 days, we recommend that the client not go to work. Until the first check-up, the client should wear a post-surgery bra during the day and overnight. For personal hygiene in the upper body during the first two to three post-surgery days, we recommend using a wet towel or wet wipes.

Convalescence

We recommend wearing a special bra that keeps the implants in position for at least 4 weeks after the surgery. It is important to avoid any strenuous activity and load of the upper limbs for a period of 6-8 weeks after the surgery, as this would otherwise lead to poor healing and unwanted change in the position of the implants. The final result will only be visible after the wound is completely healed and the swelling disappears – which takes two to three months after the surgery.

Complications

• Swelling

• Soreness

• Capsular contracture

Smoking adversely affects the healing process and may give rise to complications!

Komu je zákrok určený?

• estetické a psychické dôvody - malý objem prsníkov
• zmenšenie pŕs v spojitosti s redukciou hmotnosti
• strata objemu prsníkov po dojčení
• asymetria prsníkov - rozdielna veľkosť a tvar prsníkov

Výber implantátu

Pri výbere implantátu treba brať ohľad najmä na jeho veľkosť - musí byť úmerný veľkosti prsnej žľazy. Pri operácii sa implantát vkladá pod prsný sval, alebo nad prsný sval - pod psrnú žľazu. Implantáty môžu byť okrúhle alebo anatomicky tvarované a môžu mať hladký alebo textúrovaný povrch. Typ a rozmery implantátov, ktoré si vyberiete, sú dané predovšetkým Vašou predstavou o výslednom tvare prsníka.

Predoperačná príprava

Operačnému výkonu predchádza podrobná konzultácia s odborným plastickým chirurgom. Konzultácia je dôležitou súčasťou celého procesu. Na úvod klientka opíše lekárovi svoju predstavu o vzhľade a veľkosti poprsia. Lekár klientku vyšetrí, premeria a následne jej poradí pri výbere vhodného implantátu a pooberačnej podprsenky.

Pred operáciou vykonávanou v celkovej anestézii je nevyhnutné absolvovať doplňujúce vyšetrenia: interné predoperačné vyšetrenie, odbery krvi a USG prsníkov. Predoperačné vyšetrenia vieme zrealizovať aj my - na internom oddelení našej kliniky. 

Pred samotným operačným zákrokom je nutné aspoň 6 hodín nejesť, nepiť. Zákaz fajčenia platí minimálne 14 dní pred zákrokom. Pred zákrokom je vhodné aspoň na 1 až 3 mesiace vynechať hormonálnu antikoncepciu. Od posledného kojenia by mala uplynúť pol až ročná pauza.

Operačný priebeh

Klientka prichádza do kliniky ENVY v deň operácie, asi 1 hodinu pred plánovaným zákrokom. Klientka sa prezlečie a lekár jej urobí predoperačné merania. 

Operácia sa vykonáva v celkovej anestézii a trvá 60 - 90 minút. Po dezinfekcii a zarúškovaní operačného poľa sa uskutočňuje samotný výkon. Operačný rez sa vedie buď axilárne - v podpazuší,  submamárne - v záhybe pod prsníkom alebo periareorálne - okolo prsnej bradavky. Následne chirurg z krátkeho rezu vypreparuje dutinu pre vloženie prsného implantátu. Po vložení implantátu, sa rany zašívajú v anatomických vrstvách. Dĺžka jazvy je zvyčajne 4 - 5 cm. Na záver operácie sa operačná rana v prípade potreby drénuje. Rany sú zakryté sterilným krytím a klientke sa oblečie fixačná podprsenka, prípade elastická bandáž.

Pooperačná starostlivosť

Po skončení operácie zostáva klientka počas jednej noci na lôžkovej časti kliniky. Klientke sa podáva infúzna a analgetická liečba a odborný personál sleduje všetky fyziologické funkcie. Na druhý deň sa po operácii vykonáva preväz rany a odstraňujú sa drény. Klientka je následne v doprovode prepustená do domáceho ošetrenia.

Pooperačné kontroly sú vykonávané vždy po dohovore s operatérom. V súrnych prípadoch je možné kontrolu vykonať ihneď. Prvá kontrola sa vykonáva najneskôr po 14-tich dňoch od operácie, kedy sa odstraňujú stehy. Počas týchto 14 - dní  odporúčame PN-ku klientky. Do prvej kontroly by klientka mala nosiť pooperačnú podprsenku počas dňa i cez noc. Na osobnú hygienu v hornej časti tela počas prvých 2 - 3 pooperačných dní odporúčame používať mokrý uterák alebo navlhčené utierky.

Rekonvalescencia

Odporúčame nosenie špeciálnej podprsenky, ktorá udrží implantáty v správnej polohe po dobu minimálne 4 týždňov od operácie. Je dôležité vyhnúť sa akejkoľvek namáhavej aktivite a záťaži horných končatín počas doby 6 - 8 týždňov od operácie, pretože by to v opačnom prípade mohlo viesť k zlému hojeniu a nechcenej zmene polohy implantátov. Konečný výsledok bude viditeľný až po úplnom zahojení a odpuchnutí tkaniva - čo predstavuje obdobie dvoch až troch mesiacov od operácie.

Možné komplikácie

• opuchy
• bolestivosť
• kapsulárna kontraktúra
Fajčenie nepriaznivo ovplyvňuje hojenie a môže viesť ku vzniku komplikácií!

Before & After

VIAC FOTO

Special offer

K tomuto produktu nemáme zatiaľ žiadne hodnotenia.

Prices

The price of the implant augmentation includes: consultation, surgery, anaesthesia, implants, 24-48 hours’ stay at the post-surgery care unit in a luxury room, meals, and check-up. If you choose another brand of implants, the price may increase.
Round shaped implants
consultation, surgery and chceck-up:from 1.150,- €
round shaped implats MENTOR:from 850,- €
anaesthesia and pre-anaesthesia examination:from 250,- €
post surgery care:from 55,-€
TOTAL:from 2.305,-€
Anatomically shaped implants
consultation, surgery and chceck-up:from 1.150,- €
anatomically shaped implants MENTOR:from 1.250,-€
anaesthesia and pre-anaesthesia examination:from 250,-€
post surgery care:from 55,-€
TOTAL:from 2.705,-€

Dá sa to aj na splátky!

Mali by ste záujem o zákrok, no nemôžete si dovoliť zaplatiť ho naraz? Envy klinika v spolupráci s HOME Credit Vám poskytne úver na naše služby už od 100 Eur až do výšky 3000 eur s dobou splácania až 20 mesiacov! Všetky náležitosti k úveru vybavíte priamo u nás na recepcii za pár minút.

FAQs

Vaša otázka
Máte otázky,
chcete sa poradiť?
CHCEM SA OPÝTAŤ
Ide to aj
na splátky!
ZÁKROK NA SPLÁTKY

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.